rze¼ba grafika english

KORNEL W. ARCISZEWSKI

Urodzony 20 kwietnia 1965 r. w Bia³ej Podlaskiej. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach - kierunek - konserwacja rze¼by. Studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróænieniem w pracowni rze¼by prof. Adama Myjaka, aneks z rysunku w pracowni prof. Artura Popka.

Zajmuje siź g³ównie rze¼b± w drewnie, ma³± form± rze¼biarska w metalu i rysunkiem. Cz³onek Zwi±zku Polskich Artystów Rze¼biarzy.
Od pocz±tku wspó³pracuje z portalem Wici Info jako autor plakatów o tematyce kulturalnej. Prace w kolekcjach prywatnych w kraju i za granic±.

Otrzyma³ Nagrodź Rektora UMCS w Lublinie za najlepszy dyplom artystyczny w 2002r. Jest laureatem konkursu na popiersie T. Kantora w br±zie w 2005r i Edith  Piaf w 2006.

>> galeria rze¼by
>> galeria rysunku


projekt & hosting >> rafa
partonat: www.wici.info

KONTAKT
Kornel W. Arciszewski
25-430 Kielce, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 93/10
tel. + 48 668 301 172
e-mail: kornel@arciszewski.wici.info